Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

Υπηρεσίες / Άδεια Λειτουργίας

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της, πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας, προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.), περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
1. Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών
2. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
3. Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
4. Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Εγκύκλιος για τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Γνωστοποιήσεων
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, ν. 4442_2016
Πλαίσιο λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτωνσεων
Διαδικασία έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις, ν. 4302_2014
Διαδικασία εγκατάστασης & λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
Διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών
Διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων & Κινηματογράφωνεων